Τράπεζες

Attica Bank: Οι μεγαλομέτοχοι βάζουν 365 εκ. σε ΑΜΚ, το Δημόσιο τα... ρέστα από τον αναβαλλόμενο φόρο


Ζημίες 104,4 εκατ. στον ισολογισμό του 2021

Χρήμα από το Δημόσιο και από τους μετόχους της θα αντλήσει πάλι η Attica Βank, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση που "ρακανίστηκε" από τις ζημίες της τελευταίας χρήσης.

Η τράπεζα εμφάνισε ζημίες 104,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται εκ νέου οι διατάξεις του "νόμου Χαρδούβελη" για συμψηφισμό ζημιών με αναβαλλόμενο φόρο (αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση έναντι του Δημοσίου).

Το ποσό θα καταβληθεί πιθανότατα έναντι "δικαιωμάτων επί μετοχών" (warrants), όπως έγινε πέρυσι τον Μάιο, κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου. Ετσι θα καλυφθεί μεγάλο μέρος της "τρύπας" που προέκυψε από τις συνεχιζόμενες ζημίες.

Ομως, για να εξασφαλισθεί η ελάχιστη απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2, πρέπει να καλυφθούν και πρόσθετες ζημίες. Τα απαιτούμενα κεφάλαια είναι πρόθυμοι να εισφέρουν οι μεγαλομέτοχοι της τράπεζας: ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών), Rinoa/Ellington και ΤΧΣ απέστειλαν πρόσφατα κοινή επιστολή στη Διοίκηση της Attica Bank, δηλώνοντας ότι προτίθενται να καλύψουν ΑΜΚ έως 365 εκατ. ευρώ, καθώς και μία ακόμη αύξηση κεφαλαίου - αν απαιτηθεί, προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί η τράπεζα.

Η Διοίκηση της τράπεζας δηλώνει αισιόδοξη για την έκβαση της προσπάθειας εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και επιστροφής στην κερδοφορία, τονίζοντας ότι μετά την ΑΜΚ των 240 εκατ. ευρώ που έγινε τον Δεκέμβριο, η Attica Bank εμφανίζεται ενισχυμένη, με βελτιωμένους δείκτες βασικών κεφαλαίων και ρευστότητας.

Οι επιδόσεις στη χρήση 2021

Οσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις στην τελευταία χρήση (2021), η Attica Bank ανακοίνωσε ότι:

- Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 104,37 εκατ. ευρώ. Αυτές δεν περιλαμβάνουν τις πρόσθετες προβλέψεις που πιθανώς θα απαιτηθούν για να λάβουν την ελάχιστη πιστοληπτική διαβάθμιση οι τίτλοι υψηλής προεξοφλητικής κατάταξης των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και 2

- Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση 16,2% έναντι του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης του επιτοκιακού εσόδου κατά 12,4% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, συνεπεία υψηλών αποπληρωμών.

- Το κόστος χρηματοδότησης των εργασιών του ομίλου μειώθηκε κατά 15,5%, ως αποτέλεσμα της ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.

- Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 8,9 εκατ. ευρώ (568% σε ποσοστιαία βάση) έναντι της προηγούμενης χρήσης. Συμπεριλαμβάνεται όμως και έκτακτο έσοδο 5,5 εκατ. ευρώ από προμήθεια διαχείρισης. Εξαιρουμένου του έκτακτου εσόδου, η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες προμήθειες λόγω νέων χορηγήσεων και εγγυητικών επιστολών καθώς και στην αυξημένη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

- Η τράπεζα εμφάνισε ζημιά 6,8 εκατ. ευρώ από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η οποία προέκυψε κυρίως από την πώληση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των ενεργειών για περιορισμό των αποτιμησιακών ζημιών, δεδομένης της αύξησης των αποδόσεων και της συνεπαγόμενης μείωσης των τιμών τους.

- Το σύνολο των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες, σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε σε 47,9 εκατ. ευρώ, έναντι 70,2 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης του 2020.

- Το κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ανήλθε σε 32,9 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 3,4%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο αριθμός προσωπικού κατά την 31/12/2021 ανήλθε σε 710 εργαζομένους (31/12/2020: 785 εργαζόμενοι). Η μείωση η οποία αποδίδεται κυρίως στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έθεσε σε εφαρμογή η Τράπεζα το 2021. Το δίκτυο της τράπεζας κατά την 31/12/2021 αριθμούσε 50 καταστήματα.

- Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ύψους 20,5 εκατ. ευρώ, σε αναστροφή προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και σε προβλέψεις απομείωσης επενδυτικών τίτλων ύψους 3,6 εκατ. ευρώ

- Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ (31/12/2020: 386 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης κάλυψης των συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs EBA Definition) διαμορφώθηκε σε 45,51%.

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα