Χρηστικά

Δάνεια έως 25.000 ευρώ χωρίς υποθήκες - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο


Ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση και στην Ελλάδα του θεσμού των μικροπιστώσεων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό νομοσχέδιο. Αυτό προβλέπει τη σύσταση μη τραπεζικών οργανισμών μικροχρηματοδότησης, που θα χορηγούν μικρά δάνεια - έως 25.000 ευρώ - χωρίς υποθήκη, σε επιχειρήσεις μικρού «βεληνεκούς», σε νέους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες ακόμη και ανέργους, που είναι αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση.

Ο βασικός στόχος του σχεδίου είναι να δώσει πρόσβαση σε δανεισμό σε μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα, που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, μέσω του σχεδίου, επιδιώκεται η δημιουργία ενός «καθαρού» πεδίου με κανόνες για σύσταση μη τραπεζικών αυτόνομων οργανισμών, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου ο εν λόγω θεσμός είναι διαδεδομένος και «κατοχυρωμένος».

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες, ενώ η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα  δέκα έτη. 

Αναφορικά με το σκέλος της σύστασης,  η Τράπεζα της Ελλάδος θα είναι υπεύθυνη για την χορήγηση αδειών λειτουργίας στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας θα απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των 200.000 ευρώ. Αποσαφηνίζεται, μάλιστα, πως τα ιδρύματα υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Οι μορφές των δανείων

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων που θα συσταθούν θα πρέπει να χορηγούν τις ακόλουθες μορφές μικροχρηματοδοτήσεων:

1) επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις
 Ως τέτοιες νοούνται ιδίως:
α) όλες οι μορφές πιστώσεων έως το όριο των 25.000 ευρώ που χορηγούνται είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών είτε ως κεφάλαιο κίνησης, 
β) προϊόντα χρηματοδοτικής μίσθωσης έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού,
γ) αυτοτελείς εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.
2) προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις

Ως τέτοιες νοούνται ιδίως προσωπικές πιστώσεις, τακτής λήξης, για:
α) εκπαιδευτικούς σκοπούς έως 10.000 ευρώ,
β) την ενίσχυση δημόσιων πολιτικών ή με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, έως το ποσό των 25.000 ευρώ, που αφορούν ιδίως την αντιμετώπιση των ακόλουθων καταστάσεων:
- ανεργία, 
- αναστολή ή μείωση του χρόνου εργασίας για λόγους που δεν οφείλονται στη δική τους βούληση.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν δάνεια

 Δικαιούχοι των επιχειρηματικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:

 • α) πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις,
 • β) φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,
 • γ) αυτοαπασχολούμενοι,
 • δ) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 • 2. Δικαιούχοι των προσωπικών μικροχρηματοδοτήσεων είναι οι εξής:
 • α) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών,
 • β) δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής,
 • γ) ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Αρχικό κεφάλαιο

 1. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
 2. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.
 3. Οι μετοχές των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων είναι ονομαστικές.
 4. Το μετοχικό ή το εταιρικό κεφάλαιο καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά και κατατίθεται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
 5. Αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
 6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, τον τυχόν καθορισμό ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο υπολογισμού τους, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου ανάλογα με τις δραστηριότητες του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Διαβάστε επίσης