Οικονομία

Οι αλλαγές που φέρνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο


Λιγότερη γραφειοκρατία, αρμοδιότητες ελέγχου σε ιδιώτες-συμβούλους, ψαλίδι σε δικαιώματα εργαζομένων

Ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις φιλοδοξεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση, προωθώντας αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για επιχειρηματικότητα, με παράλληλες επώδυνες αλλαγές στα εργασιακά.

Το νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει διατάξεις για τις στρατηγικές επενδύσεις, την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα στον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η επιδότηση επένδυσης μπορεί να καταβάλλεται με την υλοποίηση του 50%  τους έργου, το ΓΕΜΗ υποχρεούται να καταχωρεί την ίδρυση επιχειρήσεων εντός 48ώρου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν θα απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιχείρησης - θα αρκεί μόνον η γνωστοποίηση

Ειδική διάταξη θεσπίζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την ανεύρεση αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση μεγάλων έργων ΣΔΙΤ (συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα) - όπως τώρα στο μετρό Θεσσαλονίκης: Η αρχαιολογική υπηρεσία υποχρεούται ενός 60 ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των αρχαιοτήτων.

Με μιά άλλη ειδική διάταξη διευκολύνεται η επέκταση των εγκαταστάσεων και του χώρου εργασιών των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ενόψει νέας προσπάθειας πώλησης τους: Στην εταιρεία παραχωρείται δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού μπροστά στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων της.

 Πρωταρχικός στόχος όλων των αλλαγών που επιφέρει το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, είναι η άρση εμποδίων και αντικινήτρων στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Οσον αφορά τα εργασιακά, προβλέπεται δυνατότητα μη εφαρμογής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μπαίνουν περιορισμοί στη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία σε περίπτωση ασυμφωνίας εργαζομένων-επιχειρήσεων και δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών.

Επενδύσεις

Οπως επισημαίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις αλλαγές που τέθηκαν στη διαβούλευση προβλέπονται ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστεί, όσο το δυνατόν πιο ευρεία το φάσμα στρεβλώσεων που θέτουν εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Η αιτιολόγηση και η σχετική τεκμηρίωση γίνονται με ευθύνη του φορέα της επένδυσης.

Σχετικά με τον έλεγχο Επενδυτικών Σχεδίων προβλέπεται ότι, μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% αυτού και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από την υπηρεσία, κατ' επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Αδειοδότηση-εγκατάσταση επιχειρήσεων

Για τα επιχειρηματικά πάρκα προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που θα εγκαθίστανται σ' αυτά, δεν θα χρειάζεται να λάβουν έγκριση. Θα αρκεί μόνον να γνωστοποιήσουν την εγκατάσταση και την έναρξη εργασιών.. Επίσης οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ` αυτών άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση.

Στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Οσον αφορά την αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων, δεν θα απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές με καθορισμένες χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

Για την έναρξη μιας βιομηχανικής δραστηριότητας αποσαφηνίζεται ότι δεν θα απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης.Δεν θα απαιτείται επίσης έγκριση λειτουργίας για βιομηχανία που κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η επιχείρηση απλώς θα γνωστοποιεί τη λειτουργία της και θα ελέγχεται όπως όλες.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα βρίσκεται σε αναμονή για το αν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της περιμένοντας τον έλεγχο και την αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή. Παύει να ισχύει το διπλό παράλληλο σύστημα των δύο κριτηρίων - όχλησης και περιβαλλοντικής κατάταξης. Μένει μόνο το δεύτερο, που είναι συμβατό με την ευρωπαίκή νομοθεσία.

 Γραφειοκρατία

Ακόμη, προβλέπεται η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση και αποτύπωση  των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύπτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και την σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

Για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η αρμόδια υπηρεσία του κάθε επιμελητηρίου, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, θα προβαίνει στην πρωτοκόλληση της αίτησης και θα ελέγχει αμέσως τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα, όπου προβλέπεται. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία θα προβαίνει στις καταχωρήσεις, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.

Δημόσιες συμβάσεις.

Για τις συμβάσεις παραχώρησης, επιτρέπεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, και έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού αντικειμένου αυτής.

Σχετικά με τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ο δημόσιος φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων.

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά προβλέπεται ότι το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από αυτό, υποχρεούνται να παραχωρούν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων σε κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου επί των γεωτεμαχίων που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων.

Στην επιχείρηση του ναυπηγείου θα παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του αναγκαίου θαλασσίου χώρου, έμπροσθεν της ζώνης αιγιαλού, για τη λειτουργία του ναυπηγείου. Για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ο δικαιούχος θα καταβάλει αντάλλαγμα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που βρίσκονται στα γεωτεμάχια που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, είτε σε ιδιόκτητη έκταση είτε σε δημόσια κτήματα παραχωρηθέντα κατ' αποκλειστική χρήση στα ναυπηγεία, εφόσον έχουν κατασκευαστεί μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2941/2001 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αφορούν αποκλειστικά σε στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούνται νόμιμα ως έχουν

Για την Αναπτυξιακή Τράπεζα προβλέπεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του 50% και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.

  Τι περιλαμβάνει το ν.σ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκαν οι αλλαγές που φέρνει στην επιχειρηματικότητα το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο υπουργός 'Αδωνις Γεωργιάδης έθεσε  από χθες, Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.

Βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι οι εξής:

1) Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων

2) Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998

3) Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα

4) Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα

5) Διατάξεις βελτίωσης της  λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων

6) Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων

7) Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

8) Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς

9) Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά

10) Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

11) Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών

12) Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

13) Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις

14) Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας

15) Ασφαλιστικές διατάξεις

16) Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη

17) Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ

18) Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

19) Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε. καιν.

Διαβάστε επίσης