Χρηστικά

Αναδρομικές αυξήσεις 75% στους εργαζόμενους συνταξιούχους!


Οι νέες οδηγίες και διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό των συντάξεων όσων εργάζονται και για τις εξαιρέσεις

Αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις τους θα δουν σύντομα οι συνταξιούχοι που εργάζονται, σε εφαρμογή του νέου νόμου, ο οποίος περιόρισε το «πέναλτι» από το 60% στο 30%.

Η αύξηση των συντάξιμων αποδοχών τους θα φτάσει στο 75%, ενώ θα λάβουν και αναδρομικά αρκετών μηνών, καθώς οι νέες αποδοχές υπολογίζονται από τις 28 Φεβρουαρίου του 2020.

Με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται νέες οδηγίες και διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντάξεων όσων εργάζονται, όπως επίσης και για τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του νόμου 4670/20.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι συνταξιούχοι που εργάζονταν, ελάμβαναν τη σύνταξή τους μειωμένη κατά 60% ήτοι έπαιρναν το 40%. Με τον νέο νόμο η περικοπή περιορίζεται στο 30% και θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης τους.
Παράδειγμα, συνταξιούχος με ονομαστική σύνταξη 1.000 ευρώ, αν εργάζονταν έπαιρνε 400 ευρώ, ενώ τώρα θα εισπράττει 700 ευρώ, από τη σύνταξή του, δηλαδή θα έχει μια αύξηση 75%.

Η αύξηση θα υπολογιστεί αναδρομικά από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και τα αναδρομικά που αναλογούν θα καταβληθούν από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει ο υπολογισμός των νέων συντάξεων των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.

Οι νέες διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ

Ωστόσο ο ΕΦΚΑ παρέχει με νέα εγκύκλιό του και νέες διευκρινίσεις για το πλαίσιο καταβολής των συντάξεων στους εργαζόμενους συνταξιούχους, αλλά και για την υποχρέωση ασφάλισής τους.

Ειδικότερα διευκρινίζει ότι οι μειώσεις της παρακράτησης της σύνταξης εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 29.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν. 4670/2020, δηλαδή από 29.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

Επίσης αποσαφηνίζει τα ακόλουθα:

 • Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.02.2021 και από 01.03.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
 • Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν την 13/05/16 (έναρξη ισχύος ν. 4387/2016) και εξαιρούνταν από την εφαρμογή του αρ. 20 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις, οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος από 01.03.2022.
 • Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι από 01.03.20 και εντεύθεν, εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020.
 • Στους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας / ανικανότητας δεν έχουν εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις (άρθρο 27 του Ν. 4670/2020), αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσομένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.
 • Η αναστολή / περικοπή της σύνταξης λαμβάνει χώρα για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και για την εργασία του αυτή έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους Κλάδους Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
 • Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της σύνταξης βάσει των ημερών απασχόλησης ανά μήνα. Ως εκ τούτου το ποσό της σύνταξης, που λαμβάνει ο συνταξιούχος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 του εν λόγω νόμου, καταβάλλεται μειωμένο κατά 30% για όλο το χρονικό διάστημα (μήνες) για το οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.

Καταβολή Εισφορών - Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης

Κατά το χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται, ανάλογα με την αναληφθείσα απασχόληση, εργασία ή ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, τονίζεται στην εγκύκλιο. Ειδικότερα:

 • Ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς ασθένειας, ενώ γίνεται και η σχετική παρακράτηση από την σύνταξή του.
 • Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, δεν καταβάλουν διπλή εισφορά συνταξιούχων και απασχολούμενων, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλεια τους.
 • Οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 8, 28 & των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν (με τις διατάξεις των άρθρων 24, 28 και 44 του ν. 4670/2020).
 • Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στους Ασφαλιστικούς τους Οργανισμούς. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.
 • Το οφειλόμενο ποσό δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση του ΛΑ της κύριας σύνταξης (ΚΕΔΕ). Αναφορικά με το ποσό οφειλής της επικουρικής σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με συμψηφισμό του συνόλου της επικουρικής ή και του εφάπαξ, άλλως το ποσό της οφειλής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τις νέες διατάξεις εξαρούνται:

 • Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή ή αναλογική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04 & του Εφαρμοστικού του 987/09, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο Κ.Μ. της ΕΕ.
 • Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ
 • Οι ψυχικά ασθενείς του αρ. 23 του ν. 4488/2017, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.
 • Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρα-τετραπληγία σύμφωνα με τις διατάξεις του 4ου εδαφίου της περ. α, παρ. 1, αρ. 1 & 26, του π.δ. 169/07
 • Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του αρ. 54 του Π.Δ. 169/07
 • Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζων έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης