Τράπεζες

Alpha: Πρόσθετη ενημέρωση για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην oδό Σταδίου αρ. 40, 102 52, Αθήναι (εφεξής «Τράπεζα»), μετά από προηγούμενη σχετική ενημέρωση (δημοσιευθείσα στο αυτό ενημερωτικό μέσο – εφεξής η «Προηγούμενη Ενημέρωση»), έχει αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύουν, τη διαχείριση των οφειλών που αφορούν σε ορισμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής οι «Οφειλές»), στην αλλοδαπή τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «doBank S.p.A.», ενεργούσα μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός της (εφεξής η «dobank Hellas»).

Η Τράπεζα, διά της παρούσης ανακοινώνει ότι η doBank Hellas, ως διαχειριστής των Οφειλών, θα αντικατασταθεί πλήρως ως προς τη σχετική διαχείριση από την εταιρία με την επωνυμία «doValue Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Hellas» (εφεξής η «doValue Hellas»). Η doValue Hellas είναι ανώνυμη εταιρία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με αριθμό καταχωρίσεως 145308001000, με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι Αττικής και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800936246 (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), έχει δε λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρία διαχειρίσεως απαιτήσεων από πιστώσεις.

Συνεπεία των ανωτέρω:

(α) Με την ολοκλήρωση της αντικαταστάσεως, η διαχείριση των Οφειλών θα αναληφθεί και θα εκτελείται εφεξής αποκλειστικά από την doValue Hellas και

(β) όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα διαβιβασθούν εκ μέρους της Τραπέζης από την doBank Hellas στην doValue Hellas, η οποία και θα τα επεξεργάζεται για λογαριασμό της Τραπέζης. Συναφώς, η doBank Hellas θα απέχει εφεξής (από το χρονικό σημείο της αντικαταστάσεως) από οποιαδήποτε επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της διαχειρίσεως των Οφειλών.

Πέραν από την προαναφερθείσα αντικατάσταση του διαχειριστή των Οφειλών που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της Τραπέζης, η οποία λαμβάνει χώρα συνεπεία αναδιαρθρώσεως του Ομίλου στον οποίο ανήκει ο εν λόγω διαχειριστής, δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές όσον αφορά στην επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων ή/και τα αντίστοιχα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους ή γενικότερα για οποιαδήποτε διευκρίνιση, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στην Τράπεζα, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ως ακολούθως:

α) Διά ταχυδρομείου: Προς την doValue Hellas, ενεργούσα για λογαριασμό της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

β) Διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση: dpohellas@gr.dovalue.it

Κατά τα λοιπά (όπως, για παράδειγμα, ως προς τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων κ.λπ.) ισχύουν:

• Γενικότερα όσα παρατίθενται στην ισχύουσα δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί να ευρεθεί στη διεύθυνση https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf και

• ειδικότερα τα όσα αναφέρθηκαν στην Προηγούμενη Ενημέρωση.

Διαβάστε επίσης