Χρηστικά

Αλλάζουν ξανά οι αντικειμενικές αξίες το 2019!


Συστήνεται ειδική υπηρεσία στο υπουργείου Οικονομικών, που θα παρακολουθεί και θα αναπροσαρμόζει τις τιμές-Εφορίας των ακινήτων

Νέες αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα γίνουν το 2019, ενώ στο εξής οι αναπροσαρμογές θα είναι συνεχείς, με τον νέο μηχανισμό που συστήνει το υπουργείο Οικονομικών.

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο υπουργείο Οικονομικών η οποία θα παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές αγοράς των ακινήτων και θα αναπροσαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αντικειμενικές αξίες.

Άλλωστε η φετινή διαδικασία προσδιορισμού των τιμών με την ανάθεση του έργου σε ιδιώτες εκτιμητές, από την αρχή ξεκαθαρίστηκε ότι ήταν προσωρινή λύση. Σε μόνιμη βάση οι αντικειμενικές αξίες θα αλλάζουν μετά από εισηγήσεις της αρμόδιας ειδικής υπηρεσίας που συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών.

Με τον τρόπο αυτό, θεωρείται ότι οι τιμές εφορίας των ακινήτων θα παρακολουθούν στενά τις μεταβολές στις αγοραίες τιμές, ώστε να μην υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ τους, όπως συνέβη στα τελευταία 11 χρόνια. Μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών τον Μάρτιο του 2007, από το 2008, ξεκίνησε η πτώση των αγοραίων τιμών, η οποία αργότερα έφτασε στα όρια της κατάρρευσης, καταγράφοντας μειώσεις έως 45%. Αντίστοιχα οι αντικειμενικές αξίες ήταν υψηλότερες, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες σε πολλές περιοχές, να πληρώνουν φόρο για μεγαλύτερη αντικειμενική αξία από την πραγματική.

Οι διαφορές αυτές επιχειρείται να εξομαλυνθούν με την αναπροσαρμογή των τιμών, καθώς αυξομειώθηκαν, με βάση τις τιμές αγοράς, αλλά αυτή η διαδικασία θα τεθεί πλέον σε  μόνιμη βάση.

Πώς θα υπολογίζονται από το 2019 οι αντικειμενικές 

Ειδικότερα, στο υπουργείο Οικονομικών συστήνεται νέα υπηρεσία με τον τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων», στόχος του οποίου είναι ο αντικειμενικός προσδιορισμός και η γενικότερη εκτίμηση αξιών ακινήτων. Η νέα Υπηρεσία θα υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

Όπως σημειώνεται, ο προσδιορισμός των Αξιών Ακινήτων πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και σε ένα σημαντικό αριθμό έγκυρων δεδομένων από πολλαπλές πηγές όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα μισθωτήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ. Παράλληλα τα γεωγραφικά όρια των ζωνών πρέπει να αναμορφώνονται διότι επηρεάζονται από την υλοποίηση υποδομών που προσφέρουν υπεραξία και η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις τελικές εκτιμήσεις.

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων είναι οι ακόλουθες:

 1. Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφορους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτικού τομέα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ».
 2. Η μέριμνα για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων.
 3. Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Β' Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
 4. Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιουσιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.
 5. Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παροχή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.
 6. Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύπων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.
 8. Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέκταση) του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι την τελική του αναμόρφωση.
 9. Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων και τη δημοσίευση τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 10. Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών.
 11. Η μέριμνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληροδοτημάτων.
 12. Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων.
 13. Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.
Διαβάστε επίσης