Επιχειρήσεις

Αγορά ιδίων μετοχών από την Grivalia


Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ («Η Εταιρεία») ανακοινώνει σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 2190/1920 και  βάσει σχετικών αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2018, προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 09.08.2018 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €8,58 ανά μετοχή, 12.000 μετοχές συνολικής αξίας €102.960,00.
 

Διαβάστε επίσης