Ελλάδα

Άδειες αορίστου χρόνου στους συνδικαλιστές των ΟΤΑ!


Συνδικαλιστικές άδειες που ξεκινούν από 3 μέρες τον μήνα και φτάνουν μέχρι και σε αορίστου χρόνου, προβλέπει η νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που υπογράφηκε μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, η σύμβαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6159/31.12.2018) προβλέπει τα ακόλουθα:
Διευκολύνσεις Συνδικαλιστών: Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Ελεγκτικών Επιτροπών και τους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που είναι Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκτελεστικής Επιτροπής και τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Α.Δ.Ε.Δ.Υ).
Άδειες Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων: Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρους και Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.ΤΑ., χορηγείται άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες τον μήνα αν τα μέλη τους είναι πεντακόσια (500) και πάνω και ως τρεις (3) ημέρες, αν είναι λιγότερα.
Άδειες Μελών Γενικού Συμβουλίου: Στα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας εννέα (9) ημερών τον μήνα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στις ημέρες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου.
Άδειες Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής:  Στα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Άδειες Αντιπροσώπων: Στους Αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των Συνεδρίων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν. Η ίδια άδεια χορηγείται και για τους Αντιπροσώπους της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Αποδοχές-Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών:  Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.
Τμηματική χορήγηση των αδειών: Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) άδειες χορηγούνται υποχρεωτικά κατόπιν αιτήσεως του συνδικαλιστή και τμηματικά σε ώρες απουσίας. Για τον υπολογισμό του συνολικού δικαιούμενου αριθμού ωρών άδειας στην περίπτωση αυτή, οι ημέρες της δικαιούμενης άδειας μετατρέπονται σε μηνιαίες ώρες εργασίας, βάσει του ισχύοντος ωραρίου εργασίας έκαστου συνδικαλιστή.
Διαδικασία Χορήγησης: Ο εργοδότης (Ο.Τ.Α.) είναι υποχρεωμένος να χορηγεί οπωσδήποτε την άδεια που ζητείται από τον συνδικαλιστή μέσα στα πλαίσια του αριθμού των ημερών ή ωρών που η παρούσα προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο συνδικαλιστής οφείλει, εφόσον το γνωρίζει, να υποβάλλει έγκαιρα στην υπηρεσία του αίτηση-δήλωση με την οποία θα την ενημερώνει για τις συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες που πρόκειται να απουσιάσει για συνδικαλιστικούς λόγους.
Η εν λόγω αίτηση-δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα, αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα.
Εάν οι συνδικαλιστικές υποχρεώσεις δεν είναι εκ των προτέρων γνωστές θα πρέπει να ενημερώνει όσο είναι δυνατό πιο έγκαιρα την υπηρεσία του για τη απουσία του.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με τη σχετική αίτηση-δήλωση.
Η Διοίκηση-Εργοδότης (Ο.Τ.Α.) δεν δικαιούται να περικόψει τις ζητούμενες ημέρες ή ώρες άδειας όταν ευρίσκονται εντός των ορίων, που θέτει η παρούσα.
Η λήψη των ως άνω αδειών δεν είναι υποχρεωτική για τον συνδικαλιστή, ο οποίος μπορεί να επιλέξει σε κάθε περίπτωση, εάν και πότε θα κάνει χρήση των ημερών ή ωρών αυτών εντός έκαστου μήνα. Αντίστοιχα, συνδικαλιστές με πλήρη απαλλαγή από τα καθήκοντα τους, δεν υποχρεούνται να λάβουν την ως άνω απαλλαγή, αλλά δύνανται να απουσιάζουν από την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, όταν και όπως κατά τα ανωτέρω, επιλέξουν. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται δικαίωμα στην Διοίκηση - Εργοδότη (Ο.Τ.Α.) να αρνηθεί τις παρεχόμενες εκ μέρους του συνδικαλιστή υπηρεσίες, επικαλούμενη διατάξεις της παρούσας.
Ομοίως απαγορεύεται κάθε δυσμενής υπηρεσιακή ενέργεια εις βάρος συνδικαλιστών, εξ αφορμής ή με επίκληση των δικαιούμενων ημερών συνδικαλιστικής άδειας.

Διαβάστε επίσης