Επιχειρήσεις

Lamda: EBITDA 25 εκατ. το α’ εξάμηνο και ζημία 22,2 εκατ. στα ενοποιημένα αποτελέσματα


Τα 25 εκατ. ευρώ έφτασε η λειτουργική κερδοφορία της Lamda Development στο α’ εξάμηνο 2022, έναντι 15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της εταιρίας.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, της LAMDA Development  για το Α’ Εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε ζημία €22,2εκ έναντι κερδών €224,6εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2021 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού €306,1εκ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Εξαιρουμένων των εξόδων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€19,1εκ) και των χρηματοοικονομικών εξόδων που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (€18,4εκ), τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε κέρδος €15,3εκ (έναντι κερδών €237,2εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών του Α’ Εξαμήνου 2022, ανήλθαν σε €25εκ, αυξημένα κατά 66% έναντι του 2021. Η εν λόγω αύξηση προέκυψε λόγω της σημαντικής αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων.

Τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos το Α’ Εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €31,1εκ, αυξημένα κατά 93% έναντι του 2021. Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Εξάμηνο 2021 είχε επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω (α) της αναστολής λειτουργίας τους για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών και (β) της νομοθετικά προβλεπόμενης παροχής μειώσεων στα μισθώματα (κατά ποσοστό 40%) των καταστηματαρχών/μισθωτών για το σύνολο της περιόδου του Α’ Εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος). Το Α’ Εξάμηνο 2022 τα Εμπορικά Κέντρα λειτούργησαν με ελάχιστους μόνο περιορισμούς λόγω της πανδημίας ενώ δεν εφαρμόστηκε καμία νομοθετικά προβλεπόμενη μείωση στα μισθώματα.

Επισημαίνεται ότι τα κέρδη EBITDA των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα (περίπου €1εκ) έναντι της ιστορικά υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας το 2019 (€32,0εκ).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2022 ανήλθε σε €1,34δις (ήτοι €7,69 ανά μετοχή), οριακά χαμηλότερα (1,5% ή περίπου €20εκ) έναντι της 31.12.2021.

Επισημαίνεται ότι τόσο τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2022 όσο και η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) την 30.06.2022 περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση (α) ποσού €21,3εκ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων του Ομίλου και (β) ποσού €10,5εκ που προήλθε από την επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας τα τελευταία 2 χρόνια, έχει διαπραγματευθεί νέες ή έχει προχωρήσει στην ανανέωση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας με οικονομικούς όρους αντίστοιχους ή και καλύτερους προ της κρίσης της πανδημίας, ενισχύοντας την αξία των Εμπορικών Κέντρων. Η αξία των Εμπορικών Κέντρων ανήλθε σε €893εκ την 30.06.2022, όπως προκύπτει από την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή (Savills), αυξημένη κατά περίπου €21εκ (+2%) έναντι της αντίστοιχης αξίας την 31.12.2021 ενώ διαμορφώθηκε οριακά υψηλότερα έναντι της ιστορικά υψηλής αξίας το 2019 (€892εκ).

Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το Α’ Εξάμηνο 2022, επισημαίνονται τα εξής:

  • Η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη έναντι της περιόδου προ της πανδημίας, σε επίπεδα περίπου 99%.
  • Δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Εξάμηνο 2021 για συνολική περίοδο περίπου 3 μηνών (ήτοι το ήμισυ της περιόδου), η σύγκριση των βασικών δεικτών των Εμπορικών Κέντρων έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021 πέρα από πρακτικά δυσχερής καθίσταται ουσιαστικά και άνευ αντικειμένου. Συνεπώς η σύγκριση των βασικών δεικτών δεν μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων το Α’ Εξάμηνο 2022, παρά τις αντίξοες συνθήκες στην οικονομία αλλά και ειδικότερα στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, μειώθηκε μόνο 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019.
  • Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 38% έναντι του 2019, επιβεβαιώνοντας την αυξητική τάση που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαμήνου 2021, μετά τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
  • Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα το Α’ Εξάμηνο 2022 μειώθηκε 32% έναντι του 2019, αντανακλώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας. Αναφορικά με τους βασικούς δείκτες των Εμπορικών Κέντρων για το Β’ Τρίμηνο 2022, επισημαίνονται τα εξής:
  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των Εμπορικών Κέντρων το Β’ Τρίμηνο 2022 αυξήθηκε 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, αντιστρέφοντας πλήρως την προηγούμενη αρνητική τάση (-18% το Α’ Τρίμηνο 2022 και -10% το Δ’ Τρίμηνο 2021).
  • Η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη αυξήθηκε 43% έναντι του 2019, καταγράφοντας επιταχυνόμενους ρυθμούς αύξησης έναντι του Α’ Τριμήνου 2022 (+31%).
  • Ο συνολικός αριθμών επισκεπτών στα Εμπορικά Κέντρα το Β’ Τρίμηνο 2022 μειώθηκε 28% έναντι του 2019, ενώ τονίζεται ότι ο συνολικός αριθμός επισκεπτών στο εμπορικό κέντρο Golden Hall αυξήθηκε 9% έναντι του 2019. Αναφορικά με την επίπτωση του έργου για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου, επισημαίνονται τα εξής:
  • Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €19,1εκ (έναντι €12,6εκ την αντίστοιχη περίοδο το 2021) καθώς ο Όμιλος έχει επιταχύνει σημαντικά τους ρυθμούς προετοιμασίας και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του για την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό. • Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν τη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό, ανήλθαν σε €18,4εκ (πλήρης ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ από την 25.06.2021).
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Lamda