Sofokleousin.gr

Ενισχυμένη από τις αποεπενδύσεις η Εθνική Τράπεζα

+19% τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του α' 6μηνου - Αποκλιμακώνονται οι εγχώριες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια - Εφικτή η απεξάρτηση από τον ELA

Δημοσιεύθηκε: 31 Αυγούστου 2017, 18:15 , Τελευταία Ενημέρωση: 31/08/2017, 18:41

Ενισχυμένη από τις αποεπενδύσεις η Εθνική Τράπεζα

Οι αυξανόμενες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια έφεραν ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την διοίκηση, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 73 εκ. ευρώ έναντι 63 εκ. το περσινό πρώτο 6μηνο. Σε επιμέρους σημαντικά στοιχεία, η ρευστότητα που προκύπτει από τις αποεπενδύσεις σε Εθνική Ασφαλιστική και θυγατρικές του εξωτερικού. Σε άλλα στοιχεία, οι εγχώριες λειτουργικές δαπάνες είναι μειωμένες και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 30 μ.β σε ετήσια βάση στις 304 μ.β.

Ικανοποιητική κρίνεται η συνεχής απεξάρτηση από τον μηχανισμό στήριξης του ELA καθώς μειώθηκε κατά 3 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ.Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε €6,8 δισ. από €12,3 δισ. το τέλος του Δ’ Τριμήνου 2016.

Στο μήνυμα του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης σημείωσε:

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από τις Βουλγαρικές θυγατρικές, UBB και Interlease, στην KBC Bank NV, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά € 0,8 δισ., τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA που σήμερα ανέρχεται σε μόλις €2,6 δισ., καταδεικνύοντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα της Τράπεζας σε όρους ρευστότητας ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. Η ολοκλήρωση των πρόσφατα συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA εφικτή. 

Οι εξελίξεις όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου παραμένουν ενθαρρυντικές. Η Τράπεζα κατόρθωσε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, , με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε €3,3δισ. από το τέλος του 2015 και την υπεραπόδοση ύψους €0,7δισ. σε σχέση με τον στόχο για το 2017 να παραμένει αμετάβλητη.

Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα κέρδη προ προβλέψεων κατά 20% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας των καθαρών εσόδων από τόκους, της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων. 

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,5%, και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων κεφαλαιακών ενεργειών της Τράπεζας.

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €220 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017 από €228 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μικρή μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-1,3% σε τριμηνιαία βάση) λόγω της απομόχλευσης δανείων και τη μικρή εποχική αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+1,1% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €379 εκατ. από €384 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2017, με τη μείωση της διαφοράς τιμολόγησης ανάμεσα στη νέα παραγωγή καταθέσεων προθεσμίας σε σχέση με το υπάρχων βιβλίο, σε συνδυασμό με τη μείωση της χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ELA, να αναμένεται να ενισχύσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους το Β’ εξάμηνο του 2017. Η επαναγορά ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ στα πλαίσια της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 9μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 309 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017. 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €53 εκατ. το Β τρίμηνο του 2017. Σε επίπεδο εξαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €107 εκατ., ενισχυμένα κατά 81% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας της ΕΤΕ, η οποία επέτρεψε την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ που ισοδυναμεί με όφελος στα έξοδα προμηθειών περίπου €39 εκατ. σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε €213 εκατ. το B’ τρίμηνο του 2017 από €210 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017. Σε επίπεδο εξαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €423 εκατ., μειωμένες κατά 8,8% σε ετήσια βάση, συντελώντας στη βελτίωση του Κόστους προς Οργανικά έσοδα σε 49% το Α’ εξάμηνο του 2017 από 55% το περυσινό εξάμηνο. Οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε σε 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποκλιμάκωσης των φορολογικών δαπανών και των αμοιβών προς τρίτους. 

Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €73 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017 από ζημιές €63 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+34% σε ετήσια βάση σε €431 εκατ.), η οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+19% σε ετήσια βάση). Αν λάβουμε υπόψη το κέρδος από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους €144 εκατ., τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας διαμορφώνονται σε €90 εκατ. στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο του 2017. 

ΝΑ Ευρώπη:1 

Στη ΝΑ Ευρώπη1, ο Όμιλος σημείωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €13 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017 από €21 εκατ. το προηγούμενο εξάμηνο, ενσωματώνοντας ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπές ζημιές €3 εκατ. έναντι κερδών ύψους €4 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώνονται για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο

Παρά την αβεβαιότητα κατά το Β’ τρίμηνο του 2017, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο (-€0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων. Η Τράπεζα έχει ήδη μειώσει τα Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα κατά €3,3 δισ. από το τέλος του 2015, υπερβαίνοντας το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το 2017 κατά €0,7 δισ. Σημειώνεται ότι η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προ διαγραφών διαμορφώνεται σε €1,5 δισ. Ο εγχώριος δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 45,2% το Β τρίμηνο του 2017, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 56,2% στην Ελλάδα  .

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-€52 εκατ.), ως αποτέλεσμα της μικρής αύξησης στις αναδιαρθρώσεις δανείων προς το τέλος του τριμήνου.

Στην Ελλάδα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CoR) μειώθηκε σε 257 μ.β. το Β’ τρίμηνο του 2017 από 294 μ.β. το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 75,4% στην Ελλάδα (74,2% σε επίπεδο Ομίλου). 

Στη ΝΑ Ευρώπη1, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε σε 34,7% το Β' τρίμηνο του 2017, με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις να διαμορφώνεται σε 54,9%.

Ενισχυμένη ρευστότητα  

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €38,3 δισ. το Β’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,4% ή €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ύστερα από εκροές ύψους €0,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο, κυρίως λόγω εποχικότητας. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά €0,9 δισ. συνολικά στο διάστημα μετά την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Οι καταθέσεις στη Ν.Α. Ευρώπη1 ενισχύθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €2,1 δισ. 

Μετά την ολοκλήρωση στα μέσα Ιουνίου της πώλησης των Βουλγαρικών θυγατρικών, UBB & Interlease, η οποία ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά €0,8 δισ., η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αποκλιμακώθηκε σημαντικά σε €6,8 δισ. τον Αύγουστο2 από €10,2 δισ. το τέλος του Α’ τριμήνου του 2017, με την εξάρτηση από το μηχανισμό ΕLA να μειώνεται κατά €3,0 δισ. σε μόλις €2,6 δισ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι η ΕΤΕ παραμένει η Τράπεζα με τη χαμηλότερη εξάρτηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA στην Ελλάδα3, με τη χρηματοδότηση μέσω ELA προς Ενεργητικό, εξαιρουμένων των ομολόγων ΕΤΧΣ & ΕΜΣ, να διαμορφώνεται σε 4%. Η Τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας από το μηχανισμό ELA έως και €10,1 δισ.2 Η ρευστότητα της ΕΤΕ αναμένεται να ενισχυθεί από την ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά περίπου €1,7 δισ., μειώνοντας την εξάρτηση της Τράπεζας από το μηχανισμό ELA ισόποσα. Η υλοποίηση των υπόλοιπων κεφαλαιακών ενεργειών, σε συνδυασμό με επιπλέον πρωτοβουλίες, καθιστά την πλήρη απεξάρτηση της Τράπεζας από τον μηχανισμό ELA άμεσα εφικτή. 

Με την εξάρτηση από το μηχανισμό ELA σε μόλις €2,6 δισ. και το χαμηλότερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του ελληνικού τραπεζικού κλάδου2 (85% στην Ελλάδα και σε 86% σε επίπεδο Ομίλου), η ΕΤΕ διατηρεί ένα μοναδικό χρηματοδοτικό πλεονέκτημα και είναι σε θέση ισχύος ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας. 

Κεφαλαιακή επάρκεια 

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) ανήλθε σε 16,5%4 και σε 16,3%3 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Το όφελος στο δείκτη CET1 από την πώληση των UBB & Interlease αντισταθμίστηκε εν μέρει από την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Σερβία και Ρουμανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους (-38 μ.β.). 

Το Β’ εξάμηνο του 2017, εκτός της κεφαλαιακής επίπτωσης από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού λόγω των αποεπενδύσεων από τις South African Bank of Athens, Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka (-€1,8 δισ.), αναμένεται να ενισχύσουν τα εποπτικά κεφάλαια της ΕΤΕ περαιτέρω.  

Εξαιρουμένων των ολοκληρωμένων και συμφωνηθέντων κεφαλαιακών ενεργειών, τα ίδια κεφάλαια των προς πώληση υπόλοιπων θυγατρικών στη ΝΑ Ευρώπη ανέρχονται σε €0,5 δισ., με τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού να αθροίζουν σε €2,4 δισ.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οίκοι μόδας: Stop στις γούνες

Οίκοι μόδας: Stop στις γούνες

Ενώ η χρήση της γούνας στη μόδα αποτελεί θέμα συνεχών συζητήσεων επί χρόνια, φαίνεται πως το τελευταίο διάστημα η αντιπαράθεση εντείνεται. Κατά τη διάρκεια...
Η Truck & Cargo Insurance ... τρέχει

Η Truck & Cargo Insurance ... τρέχει

Στον 7ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας συμμετέχει η Truck & Cargo Insurance, έχοντας σαν στόχο να συμβάλλει στο φιλανθρωπικό έργο της διοργάνωσης αλλά...

ΕΚΤ: Τα ελλ. ομόλογα αύξησαν τις αξίες των χρεωστικων τίτλων των ασφαλιστικών

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 16.893 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2017, έναντι 16.445...
EXIN: Ψάχνει να κλείσει το deal με την Εθνική ή να απεμπλακεί;

EXIN: Ψάχνει να κλείσει το deal με την Εθνική ή να απεμπλακεί;

Καρπούς ακόμα δεν έχει αποδώσει το σχέδιο του Matt Fairfield, του ιδρυτή και  επικεφαλής της EXIN για να σώσει την συμφωνία που...
Δέλτα Τεχνική: Προχωρά η κατασκευή του αιολικού πάρκου στη Μεσσηνία

Δέλτα Τεχνική: Προχωρά η κατασκευή του αιολικού πάρκου στη Μεσσηνία

Στο 96,1% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Δέλτα Τέχνικης στην θυγατρική της, «Δέλτα Αιολικά Πάρκα Δυτικής Πελοποννήσου ΑΕ» σε συνέχεια της αύξηση...
Minoan Lines: Οριακά κέρδη το 2017, στα 80 εκ. ο τζίρος

Minoan Lines: Οριακά κέρδη το 2017, στα 80 εκ. ο τζίρος

Εν μέσω έντονων προκλήσεων και ανακατατάξεων στον κλάδο οι Μινωϊκές Γραμμές εμφάνισαν κερδοφορία για το σύνολο του 2017 με τον τζίρο να...
Ο Ιβάν πούλησε (και) την ΣΕΚΑΠ στην Japan Tobacco- Με $1,6 δισ. στην τσέπη αλλάζει πλάνα

Ο Ιβάν πούλησε (και) την ΣΕΚΑΠ στην Japan Tobacco- Με $1,6 δισ. στην τσέπη αλλάζει πλάνα

 Άλλο ποδόσφαιρο και άλλο πραγματικές μπίζνες: Την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας και έχει προβλήματα με τον ΠΑΟΚ και την...
Η Ελλάδα ανάμεσα στους προορισμούς της νέας αεροπορικής του Νίκι Λάουντα

Η Ελλάδα ανάμεσα στους προορισμούς της νέας αεροπορικής του Νίκι Λάουντα

 Ο Νίκι Λάουντα πρόκειται να εγκαινιάσει τη νέα αεροπορική εταιρεία του, την Laudamotion - πρώην Niki της Air Berlin, στις 25 Μαρτίου...